บทสวดมนต์ บทนมัสการพระพุทธเจ้าบทสวดมนต์ บทนมัสการพระพุทธเจ้า

นโม ตสสฺ ภควโต

อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส

นโม ตสสฺ ภควโต

อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส
Continue reading บทสวดมนต์ บทนมัสการพระพุทธเจ้า

บทสวดมนต์ กรวดน้ำอิมินา

บทสวดมนต์ กรวดน้ำอิมินาสวดก่อนเข้านอนทุกคืนจะดีมากๆ

(นำ) หันทะ มะยัง อุททิสะนาธิฏฐานะ คาถาโย ภะณามะ เส ฯ

(รับ) อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อุปัชฌายา คุณุตตะรา
Continue reading บทสวดมนต์ กรวดน้ำอิมินา

บทสวดมนต์ บทชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา)

บทสวดมนต์ บทชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา)

เพื่อสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ( ๓ จบ )

พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ

ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ

สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ
Continue reading บทสวดมนต์ บทชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา)

บทสวดมนต์ บทพระสังฆคุณ

บทสวดมนต์ บทพระสังฆคุณเพื่อสรรเสริญพระสังฆคุณ

– บาลี

สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ

อุชุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ

ญายปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ
Continue reading บทสวดมนต์ บทพระสังฆคุณ

บทสวดมนต์ บทพระธรรมคุณ

บทสวดมนต์ บทพระธรรมคุณ

– บาลี

สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม สนฺทิฏฺฐิโก

อกาลิโก เอหิปสฺสิโก โอปนยิโก ปจฺจตฺตํ

เวทิตพฺโพ วิญฺญูหีติ
Continue reading บทสวดมนต์ บทพระธรรมคุณ