บทสวดมนต์ บทพระธรรมคุณบทสวดมนต์ บทพระธรรมคุณ

– บาลี

สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม สนฺทิฏฺฐิโก

อกาลิโก เอหิปสฺสิโก โอปนยิโก ปจฺจตฺตํ

เวทิตพฺโพ วิญฺญูหีติ

– อ่าน

สะหวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฺฐิโก

อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง

เวทิตัพโพ วิญญูหีติ

– แปล

พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว

เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง

เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล

เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกะผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด

เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว

เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้…

– บทพระธรรมคุณ (ทำนองสรภัญญะ)

ธรรมะคือคุณากร

ดุจดวงประทีปชัชวาล

แห่งองค์พระศาสดาจารย์

สว่างกระจ่างใจมล

ธรรมใดนับโดยมรรคผล

และเก้ากับทั้งนฤพาน

สมญาโลกอุดรพิศดาร

พิสุทธิ์พิเศษสุกใส

อีกธรรมต้นทางครรไล

ปฏิบัติปฏิยัติเป็นสอง

คือทางดำเนินดุจคลอง

ยังโลกอุดรโดยตรง

ข้าฯ ขอโอนอ่อนอุตมงค์

ด้วยจิตและกายวาจาฯ

ส่วนชอบสาคร

ส่องสัตว์สันดาน

เป็นแปดพึงยล

อันลึกโอฬาร

นามขนานขานไข

ให้ล่วงลุปอง

นบธรรมจำนง

ที่มา : fungdham

Leave a Reply