บทสวดมนต์ บทพระสังฆคุณบทสวดมนต์ บทพระสังฆคุณเพื่อสรรเสริญพระสังฆคุณ

– บาลี

สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ

อุชุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ

ญายปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ

สามีจิปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ

ยทิทํ จตฺตาริ ปุริสยุคานิ อฏฺฐ ปุริสปุคฺคลา

เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ อาหุเนยฺโย

ปาหุเนยฺโย ทกฺขิเณยฺโย อญฺชลีกรณีโย

อนุตฺตรํ ปุญฺญกฺเขตฺตํ โลกสฺสาติ

– อ่าน

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา

เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย

ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย

อนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

– แปล

สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้ว

สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติตรงแล้ว

สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว

สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติสมควรแล้ว

ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษได้ ๘ บุรุษ

นั้นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา

เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ

เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน

เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี

เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.

– บทพระสังฆคุณ (ทำนองสรภัญญะ)

สงฆ์ใดสาวกศาสดา

แต่องค์สมเด็จภควันต์

เห็นแจ้งจตุสัจเสร็จบรร-

ระงับและดับทุกข์ภัย

โดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร

สะอาดและปราศมัวหมอง

เหินห่างทางข้าศึกปอง

ด้วยกายและวาจาใจ

เป็นเนื้อนาบุญอันไพ-

และเกิดพิบูลย์พูนผล

สมญาเอารสทศพล

อเนกจะนับเหลือตรา

ข้าฯ ขอนบหมู่พระศรา-

นุคุณประดุจรำพัน

ด้วยเดชบุญข้าอภิวันท์

อุดมดิเรกนิรัติศัย

จงช่วยขจัดโพยภัย

จงดับและกลับเสื่อมสูญฯ

รับปฏิบัติมา

ลุทางที่อัน

ปัญญาผ่องใส

บ มิลำพอง

ศาลแด่โลกัย

มีคุณอนนต์

พกทรงคุณา-

พระไตรรัตน์อัน

อันตรายใดใด

ที่มา : fungdham

Leave a Reply