บทสวดมนต์ กรวดน้ำอิมินาบทสวดมนต์ กรวดน้ำอิมินาสวดก่อนเข้านอนทุกคืนจะดีมากๆ

(นำ) หันทะ มะยัง อุททิสะนาธิฏฐานะ คาถาโย ภะณามะ เส ฯ

(รับ) อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อุปัชฌายา คุณุตตะรา

อาจริยูปะการา จะ มาตา ปิตา จะ ญาตะกา (ปิยา มะมัง)

สุริโย จันทิมา ราชา คุณะวันตา นะราปิ จะ

พรัหมะมารา จะ อินทา จะ โลกะปาลา จะ เทวะตา

ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ มัชฌัตตา เวริกาปิ จะ

สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ ปุญญานิ ปะกะตานิ เม

สุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ ขิปปัง ปาเปถะ โว มะตัง ฯ

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อิมินา อุททิสเสนะ จะ

ขิปปาหัง สุละเภ เจวะ ตัณหุปาทานะเฉทะนัง

เย สันตาเน หินา ธัมมา ยาวะ นิพพานะโต มะมัง

นัสสันตุ สัพพะทา เยวะ ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว

อุชุจิตตัง สะติปัญญา สัลเลโข วิริยัมหินา

มารา ละภันตุ โนกาสัง กาตุญจะ วิริเยสุ เม

พุทธาธิปะ วะโร นาโถ ธัมโม นาโถ วะรุตตะโม

นาโถ ปัจเจกะพุทโธ จะ สังโฆ นาโถ ตะโร มะมัง

เต โสตตะมานุภาเวนะ มาโรกาสัง ละภันตุ มา ฯ

ที่มา : dhammajak

Leave a Reply