บทสวดมนต์ บทนมัสการพระพุทธเจ้าบทสวดมนต์ บทนมัสการพระพุทธเจ้า

นโม ตสสฺ ภควโต

อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส

นโม ตสสฺ ภควโต

อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส

นโม ตสสฺ ภควโต

อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต

อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

(ทวน ๓ ครั้ง)

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น

ผู้เป็นอรหันต์ ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

ที่มา : fungdham

Leave a Reply