บทสวดมนต์ บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรบทสวดมนต์ บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร บทสวดมนต์ พร้อมคำแปลครับ

บทสวดมนต์ บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร บทสวดในการดำเนินชีวิตโดยสายกลาง

เอวัมเม สุตัง เอกัง สะมะยัง ภะคะวา พาราณะสิยัง วิหะระติ อิสิปะตะเน มิคะทาเยฯ

ข้าพเจ้าได้ฟังจากพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนี้ว่า ในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับยับยั้งอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสี ฯ
Continue reading บทสวดมนต์ บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

บทสวดมนต์ ชุมนุมเทวดา

บทสวดมนต์ ชุมนุมเทวดา

สามารถสวดให้คนไข้ฟัง สวดงานทำบุญสะเดาะเคราะห์ ต่อชะตาอายุ

(ถ้าจะสวดเจ็ดตำนานใช้)

สะรัชชัง สะเสนัง สะพันธุง นะรินทัง

ปะริตตานุภาโว สะทา รักขะตูติ

ผะริตวานะ เมตตัง สะเมตตา ภะทันตา
Continue reading บทสวดมนต์ ชุมนุมเทวดา

บทสวดมนต์ ทำวัตรเย็น

บทสวดมนต์ ทำวัตรเย็น

หมายเหตุ คำบาลีในวงเล็บใช้สำหรับผู้สวดภาวนาที่เป็นสตรี

เริ่มด้วยการบูชาพระรัตนตรัยว่า

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา

พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)
Continue reading บทสวดมนต์ ทำวัตรเย็น

บทสวดมนต์ ทำวัดเช้า

บทสวดมนต์ ทำวัตรเช้า

หมายเหตุ คำบาลีในวงเล็บใช้สำหรับผู้สวดภาวนาที่เป็นสตรี

เริ่มด้วยการบูชาพระรัตนตรัยว่า

โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ

สวากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม
Continue reading บทสวดมนต์ ทำวัดเช้า

บทสวดมนต์ บทขัดสติปัฏฐานะปาฐะ

บทสวดมนต์ บทขัดสติปัฏฐานะปาฐะเป็นบทสวดมนต์ที่ดีบทหนึ่ง

สัมพุทโธ ทิปะทังเสฏโฐ

เอกายะนั ง มัคคัง นามะ

กิลิฏฐะจิตตะสัตตานัง
Continue reading บทสวดมนต์ บทขัดสติปัฏฐานะปาฐะ