บทสวดมนต์ บทนมัสการพระพุทธเจ้าบทสวดมนต์ บทนมัสการพระพุทธเจ้า

นโม ตสสฺ ภควโต

อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส

นโม ตสสฺ ภควโต

อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส
Continue reading บทสวดมนต์ บทนมัสการพระพุทธเจ้า

บทสวดมนต์ กรวดน้ำอิมินา

บทสวดมนต์ กรวดน้ำอิมินาสวดก่อนเข้านอนทุกคืนจะดีมากๆ

(นำ) หันทะ มะยัง อุททิสะนาธิฏฐานะ คาถาโย ภะณามะ เส ฯ

(รับ) อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อุปัชฌายา คุณุตตะรา
Continue reading บทสวดมนต์ กรวดน้ำอิมินา

บทสวดมนต์ บทพระสังฆคุณ

บทสวดมนต์ บทพระสังฆคุณเพื่อสรรเสริญพระสังฆคุณ

– บาลี

สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ

อุชุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ

ญายปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ
Continue reading บทสวดมนต์ บทพระสังฆคุณ

บทสวดมนต์ บทพระธรรมคุณ

บทสวดมนต์ บทพระธรรมคุณ

– บาลี

สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม สนฺทิฏฺฐิโก

อกาลิโก เอหิปสฺสิโก โอปนยิโก ปจฺจตฺตํ

เวทิตพฺโพ วิญฺญูหีติ
Continue reading บทสวดมนต์ บทพระธรรมคุณ

บทสวดมนต์ บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

บทสวดมนต์ บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร บทสวดมนต์ พร้อมคำแปลครับ

บทสวดมนต์ บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร บทสวดในการดำเนินชีวิตโดยสายกลาง

เอวัมเม สุตัง เอกัง สะมะยัง ภะคะวา พาราณะสิยัง วิหะระติ อิสิปะตะเน มิคะทาเยฯ

ข้าพเจ้าได้ฟังจากพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนี้ว่า ในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับยับยั้งอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสี ฯ
Continue reading บทสวดมนต์ บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร