บทสวดมนต์ บทนมัสการพระพุทธเจ้า

บทสวดมนต์ บทนมัสการพระพุทธเจ้า

นโม ตสสฺ ภควโต

อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส

นโม ตสสฺ ภควโต

อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส
Continue reading

บทสวดมนต์ กรวดน้ำอิมินา

บทสวดมนต์ กรวดน้ำอิมินาสวดก่อนเข้านอนทุกคืนจะดีมากๆ

(นำ) หันทะ มะยัง อุททิสะนาธิฏฐานะ คาถาโย ภะณามะ เส ฯ

(รับ) อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อุปัชฌายา คุณุตตะรา
Continue reading

บทสวดมนต์ บทพระสังฆคุณ

บทสวดมนต์ บทพระสังฆคุณเพื่อสรรเสริญพระสังฆคุณ

– บาลี

สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ

อุชุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ

ญายปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ
Continue reading

บทสวดมนต์ บทพระธรรมคุณ

บทสวดมนต์ บทพระธรรมคุณ

– บาลี

สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม สนฺทิฏฺฐิโก

อกาลิโก เอหิปสฺสิโก โอปนยิโก ปจฺจตฺตํ

เวทิตพฺโพ วิญฺญูหีติ
Continue reading

บทสวดมนต์ บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

บทสวดมนต์ บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร บทสวดมนต์ พร้อมคำแปลครับ

บทสวดมนต์ บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร บทสวดในการดำเนินชีวิตโดยสายกลาง

เอวัมเม สุตัง เอกัง สะมะยัง ภะคะวา พาราณะสิยัง วิหะระติ อิสิปะตะเน มิคะทาเยฯ

ข้าพเจ้าได้ฟังจากพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนี้ว่า ในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับยับยั้งอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสี ฯ
Continue reading

บทสวดมนต์ ชุมนุมเทวดา

บทสวดมนต์ ชุมนุมเทวดา

สามารถสวดให้คนไข้ฟัง สวดงานทำบุญสะเดาะเคราะห์ ต่อชะตาอายุ

(ถ้าจะสวดเจ็ดตำนานใช้)

สะรัชชัง สะเสนัง สะพันธุง นะรินทัง

ปะริตตานุภาโว สะทา รักขะตูติ

ผะริตวานะ เมตตัง สะเมตตา ภะทันตา
Continue reading

บทสวดมนต์ ทำวัตรเย็น

บทสวดมนต์ ทำวัตรเย็น

หมายเหตุ คำบาลีในวงเล็บใช้สำหรับผู้สวดภาวนาที่เป็นสตรี

เริ่มด้วยการบูชาพระรัตนตรัยว่า

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา

พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)
Continue reading

บทสวดมนต์ ทำวัดเช้า

บทสวดมนต์ ทำวัตรเช้า

หมายเหตุ คำบาลีในวงเล็บใช้สำหรับผู้สวดภาวนาที่เป็นสตรี

เริ่มด้วยการบูชาพระรัตนตรัยว่า

โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ

สวากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม
Continue reading

บทสวดมนต์ บทขัดสติปัฏฐานะปาฐะ

บทสวดมนต์ บทขัดสติปัฏฐานะปาฐะเป็นบทสวดมนต์ที่ดีบทหนึ่ง

สัมพุทโธ ทิปะทังเสฏโฐ

เอกายะนั ง มัคคัง นามะ

กิลิฏฐะจิตตะสัตตานัง
Continue reading