บทสวดมนต์ บทนมัสการพระพุทธเจ้าบทสวดมนต์ บทนมัสการพระพุทธเจ้า

นโม ตสสฺ ภควโต

อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส

นโม ตสสฺ ภควโต

อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส
Continue reading บทสวดมนต์ บทนมัสการพระพุทธเจ้า