Phra-Apai-Mani พระอภัยมณี ๘ หนีนางผีเสื้อ ๓พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ Phra Apai Mani สื่อนำเรื่อง วรรณคดีไทย พระอภัยมณี ผลงานสุนทรภู่ กวีเอกของโลก

ลิ้งค์ https://www.youtube.com/watch?v=TCAzp9Gzcps

Leave a Reply